ماه: سپتامبر 2019

img
پروژه کاشت میلگرد و ایجاد میلگرد انتظار دیوارهای برشی (پروژه کاشت میلگرد در املش ); در این پروژه بدلیل برخی تغییرات اجرایی با توجه به اجرای فونداسیون الزام به کاشت میلگرد جهت ایجاد سیستم لرزه ای دیوار برشی در سازه گردید.گروه مهندسی پیشگامان با اکیپ...
img
پروژه کاشت میلگرد افقی برای اضافه نمودن کنسول در املش هدف در این پروژه اضافه نمودن میلگردهای مورد نیاز جهت ساخت و اضافه نمودن تیرهای کنسولی برای اضافه کردن سیسام تیرچه به تیرها می باشد . بدین منظور نسبت به کاشت افقی میلگرد به تعداد...
This div height required for enabling the sticky sidebar