تهیه گزارش فنی و اجرای پروژه کاشت میلگرد جهت ابجاد ستونهای سازه ای

تهیه گزارش فنی و اجرای پروژه کاشت میلگرد جهت ابجاد ستونهای سازه ای (به دلیل حذف ستونها از محل اصلی خود) چابکسر

ادامه مطلب

پایان پروژه کاشت میلگرد در فونداسیون جهت ایجاد ستون و دیوار حایل

پایان پروژه کاشت میلگرد جهت ایجاد ستونها با سایز میلگرد های جدید و همچنین ایجاد دیوار حایل بتنی توسط کاشت میلگرد( رودسر-املش-بهمن ) ۹۷

ادامه مطلب

پروژه کاشت میلگرد و ایجاد میلگردهای انتظار دیوارهای برشی

پروژه کاشت میلگرد و ایجاد میلگرد انتظار دیوارهای برشی (پروژه کاشت میلگرد در املش ); در این پروژه بدلیل برخی تغییرات اجرایی با توجه به اجرای

ادامه مطلب

کاشت میلگرد و تغییر ابعاد ستون و قطر میلگردهای موجود در آن -املش گیلان

در این پروژه و در ادامه مراحل قیلی سعی در تکمیل و نهایی سازی مراحل کاشت میلگرد ستونهای جدید و همچنین اصلاح و کاشت میلگرد های انتظار

ادامه مطلب

12