کاشت میلگرد

img
پروژه کاشت میلگرد افقی در تیرها برای ایجاد دال پاگرد پله بدین منظور به تعداد 18 عدد میلگرد سایز 14 برای ایجاد دال بتنی و ریشه انتظار افقی میلگرد های مش پله و رمپ آن بصروت افقی کاشت شد. محل پروژه : گیلان-املش اسفند 1397
img
در این پروژه و در ادامه مراحل قیلی سعی در تکمیل و نهایی سازی مراحل کاشت میلگرد ستونهای جدید و همچنین اصلاح و کاشت میلگرد های انتظار جدید و افزایش یافته ی ستونها در محل آنها بر روی فونداسیون شد .این پروژه با لطف خدا...
img
در این پروژه اقدام به ایجاد و کاشت میلگرد های انتظار ستون جدید در سازه گردید .به درخواست کارفرما و مهندسین مربوطه میتوان با تکنولوژی های جدید ساختمانی و همچنین مصالح مخصوص و با دانش روز اقدام به کاشت شیمیایی میلگردها در سایز های مختلف...
This div height required for enabling the sticky sidebar