نمونه ای از پروژه کاشت میلگرد افقی

کاشت میلگرد افقی جهت اضافه نمودن دال های بتنی و یا تراس و کنسول در این روش با توجه به نیاز و درخواست کارفرما مقادیر دال بتنی اضافه شده

ادامه مطلب

پروژه کاشت میلگرد انتظار ستون در املش

در این پروژه اقدام به ایجاد و کاشت میلگرد های انتظار ستون جدید در سازه گردید .به درخواست کارفرما و مهندسین مربوطه میتوان با تکنولوژی های

ادامه مطلب

کاشت میلگرد جهت اضافه نمودن دیوار حایل و برشی

پروژه کاشت میلگرد جهت اضافه نمودن دیوار برشی و حایل، در این پروژه ما با اضافه نمودن و کاشت میلگرد اقدام به اضافه کردن انواع میلگرد ها

ادامه مطلب

12