کاشت میلگرد

img
کاشت میلگرد در فونداسیون جهت آرماتور انتظار ستون ها کاشت بولت در فونداسیون جهت نصب صفحه پلیت فلزی کاشت میلگرد در تیر و ستون بتنی جهت اضافه نمودن تیرها و دال های بتن آرمه و کنسول کاشت بولت در نمای ساختمان جهت نصب صفحه فلزی...
This div height required for enabling the sticky sidebar