کاشت میلگرد

img
کاشت میلگرد افقی جهت اضافه نمودن دال های بتنی و یا تراس و کنسول در این روش با توجه به نیاز و درخواست کارفرما مقادیر دال بتنی اضافه شده در نقشه های معماری و سازه معین می شود و بدین منظور با هماهنگی مهندسین طراح...
img
پروژه کاشت میلگرد جهت اضافه نمودن دیوار برشی و حایل در این پروژه ما با اضافه نمودن و کاشت میلگرد اقدام به اضافه کردن انواع میلگرد ها بصورت عمودی به پی اجرا شده نمودیم.با این روش ما می توانیم نسیت به افزایش سایز و تعداد...
This div height required for enabling the sticky sidebar